concerts

Forward & Rewind - Air Vibrations

Air Vibrations: Gori Women's Choir, Klaus Lang, Tamriko Kordzaia

Forward & Rewind - Air Vibrations "Palium Colchidis" zusammen mit dem Gori Women's Choir (Georgien), Klaus Lang (Komposition, Orgel), Tamriko Kordzaia (Klavier, Synthesizer)

Forward & Rewind - Air Vibrations
Kluas Lang: "Palium Colchidis"

Zusammen mit dem Gori Women's Choir (Georgien), Klaus Lang (Komposition, Orgel), Tamriko Kordzaia (Klavier, Synthesizer)

← back